Liên lạc

Để liên lạc với Trương Ngọc Minh, có thể gọi đến

Tel: 0912990197

Email: anphuminh1011@gmail.com

Fb: https://www.facebook.com/phuminh.audit/